1. Hoffmann, E. T. A.
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 2. Hoffmann, E. T. A.
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 3. Hoffmann, E. T. A.
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 4. Hoffmann, E. T. A.
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml

Citation Suggestion for this Aggregation
TextGrid Repository (2012). Hoffmann, E. T. A.. Erzählungen, Märchen und Schriften. Nachtstücke. Erster Teil. Digitale Bibliothek. TextGrid. https://hdl.handle.net/11858/00-1734-0000-0003-6A85-4